Webshop » gesigneerd » Kasparov, G. Gary Kasparov on Modern Chess, Part four, Kasparov vs Karpov 1988-2009

Kasparov, G. Gary Kasparov on Modern Chess, Part four, Kasparov vs Karpov 1988-2009

29279 Kasparov, G. Gary Kasparov on Modern Chess, Part four, Kasparov vs Karpov 1988-2009

€ 50,00

Beschikbaar

Kasparov, G. Gary Kasparov on Modern Chess, Part four, Kasparov vs Karpov 1988-2009, hardcover, Everyman, 2010, 432 p met handtekening Kasparov